เกจสแตนเลส 4 ออกล่าง แวคคั่ม&คอมพาวเกจ MGS18 DS100A-1/1.5BAR